Algemene voorwaarde Coach Retreat

Algemene Voorwaarden coach retreat

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Artemis Body & Mind: Praktijk voor coaching en workshops Artemis Body & Mind, gevestigd te IJsselstein, Industrieweg 20.
  Client: degene die zich heeft aangemeld voor de Coach Retreat.
  Coach: diegene die tijdens de Coach Retreat de cliënt begeleidt.
   
 2. ALGEMENE VOORWAARDEN
  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere cliënt die deelneemt aan een Coach Retreat van Artemis Body & Mind. Er wordt voor niemand een uitzondering hierop gemaakt. Iedere cliënt dient bij boeking akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “hij” en “hem” wordt mede “zij” en “haar” bedoelt.
   
 3. Tot stand koming van de overeenkomst en nakoming
  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Artemis Body & Mind. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cliënt langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
  2. De boeking die door de cliënt via internet wordt gedaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via een boekingskantoor is bindend. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via internet worden geboekt.
  3. Het aanbod van Artemis Body & Mind is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de kosten dient te voldoen aan de vereisten van artikel 6 en artikel 20.
  4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
  5. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de cliënt enerzijds en Artemis Body & Mind anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) cliënt(en) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
  6. Indien de overeengekomen Coach Retreat is opgenomen in een publicatie van Artemis Body & Mind maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
  7. Indien Artemis Body & Mind algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de cliënt meest gunstige bepalingen.
  8. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Artemis Body & Mind niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde cliënt – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
  9. Artemis Body & Mind draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
    
 4. CORRESPONDENTIE
  Alle correspondentie tussen Artemis Body & Mind en de cliënt, zoals bevestiging, informatie etc. geschiedt per email op het door de cliënt bij aanmelding opgegeven emailadres. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het zorgdragen voor ontvangst van email door het juist instellen van eventuele spamfilters. De cliënt kan zich nimmer beroepen op niet ontvangen email wanneer Artemis Body & Mind kan aantonen dat deze wel is verstuurd.
   
 5. COACH SESSIES, BEHANDELINGEN
  1. In de Coach Retreat zijn de in de publicaties vermeldde coach sessie die onderdeel vormen van de retreat en waarvan de kosten zijn inbegrepen inclusief. Overig aanbod van behandelingen en/of coach sessies tijdens de Coach Retreat zijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Wanneer Artemis Body & Mind een inbegrepen coach sessie of behandeling niet kan leveren zal hiervoor een vergelijkbaar alternatief worden aangeboden. Uitzondering hierop vormen sessies die geannuleerd moeten worden wegens slechte weersomstandigheden of bij calamiteiten zoals aardbevingen, overstromingen, terroristische acties etc.
  3. Wanneer een inbegrepen coach sessie of behandeling niet kan doorgaan in verband met ziekte van de coach zal aan de cliënt voor dat deel van de retreat restitutie worden verleend. Restitutie voor het overige deel van de retreat is in dit geval niet mogelijk. Restitutie is niet mogelijk wanneer de coach sessie of behandeling wordt overgenomen door een andere coach.
  4. Wanneer een niet inbegrepen coach sessie of behandeling niet kan doorgaan in verband met ziekte van de coach heeft de cliënt nimmer recht op financiële compensatie.
  5. De cliënt is er geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig op de vooraf aangegeven tijden aanwezig te zijn voor deelname aan een coach sessie of behandeling. Het eventueel mislopen van of niet kunnen deelnemen aan een coach sessie of behandeling door te laat aanwezig zijn van de cliënt is nimmer reden tot restitutie.
  6. Het aantal minuten dat een cliënt te laat arriveert voor een coach sessie of behandeling zal worden afgetrokken van de gereserveerde tijd.
  7. Wanneer een cliënt zich ter plaatse aanmeldt voor een niet inbegrepen coach sessie of behandeling dan is deze aanmelding bindend. Bij annulering wordt geen restitutie verleend. Uitzondering hierop vormt plotselinge ziekte van de cliënt. Dit dient echter wel terstond te worden gemeld bij de coach.
    
 6. KOSTEN
  1. Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn exclusief 21% BTW. Tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven. Wat is inbegrepen staat uitdrukkelijk per retreat vermeld. Deze prijzen gelden per persoon. 
  2. De gepubliceerde kosten zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Artemis Body & Mind bekend waren ten tijde van de publicatie.
  3. In geval van verhoging van verschuldigde belasting of heffingen kan Artemis Body & Mind na boeking de kosten verhogen tot uiterlijk 20 dagen voor aanvang.
  4. De cliënt heeft het recht een verhoging van de kosten als omschreven hierboven af te wijzen. De cliënt dient daarvoor binnen 3 werkdagen na de oplegging van de verhoging dit kenbaar te maken aan Artemis Body & Mind. Artemis Body & Mind heeft in dat geval het recht de retreat te annuleren. Alle reeds gedane betalingen worden daarbij gerestitueerd, met uitzondering van €25,00 administratiekosten.
  5. Wanneer de cliënt niet binnen 3 werkdagen reageert op de verhoging zal deze als voor akkoord worden beschouwd.
  6. In de kosten voor de Coach Retreat is nimmer inbegrepen:
   1. Reis- en verblijfskosten van de cliënt
   2. Persoonlijke uitgaven van de cliënt
   3. Reis- en annuleringsverzekering (wordt ten zeerste aangeraden)
   4. Ter plaatse geboekte extra’s
     
 7. REIS & VERBLIJF
  1. De cliënt is geheel zelf verantwoordelijk voor de reis naar en van de locatie waar de Coach Retreat plaatsvindt.
  2. De cliënt verblijft in een accommodatie naar eigen keuze.
  3. Artemis Body & Mind voorziet de cliënt bij aanmelding van een overzicht van geschikte accommodaties en vluchten en informatie over de transfer bij aankomst en vertrek. Het staat de cliënt vrij om geen gebruik te maken van deze informatie en zelf vlucht en accommodatie te zoeken.
  4. De cliënt boekt zelf de vlucht en accommodatie bij een reisorganisatie of rechtstreeks bij het hotel/appartement en luchtvaartmaatschappij.
  5. Artemis Body & Mind is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de boekingen van de vlucht en accommodatie van de cliënt.
  6. Voor of bij aankomst voorziet Artemis Body & Mind de cliënt met tips voor uitstapjes, restaurants, de omgeving etc. Deze informatie dient slechts als advies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het staat de cliënt vrij het advies op te volgen of niet.
  7. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de tijdsbesteding buiten de coach sessies en/of behandelingen om.
  8. Artemis Body & Mind is op geen enkele manier verantwoordelijk voor activiteiten die de cliënt onderneemt die geen onderdeel uitmaken van de retreat.
    
 8. COACH
  De coach die de retreat begeleidt treedt uitsluitend op als coach en/of behandelaar en is nadrukkelijk geen reisleiding en/of reisgezelschap. Buiten de coach sessies en/of behandelingen om kan door de cliënt geen aanspraak worden gemaakt op begeleiding door de coach.
  In noodgevallen zoals bij ziekte of een ongeval zal de coach de cliënt zo goed mogelijk bijstaan en helpen voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
   
 9. PRIVACY
  Artemis Body & Mind gaat zorgvuldig om met alle gegevens die de cliënt vooraf en tijdens de retreat deelt. De coach heeft geheimhoudingsplicht en zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen enkele informatie delen.
  Uitzondering hierop vormt die informatie waarvan het noodzakelijk is voor een goede uitvoer van de coach sessies en/of behandelingen.
  Op haar beurt vraagt Artemis Body & Mind van de cliënt ook alle (privé)informatie die hij van de coach ontvangt niet te delen met derden.
  Onze Privacy Verklaring (zie onze website) maakt mede deel uit van deze voorwaarden.
   
 10. BETALING
  1. De betaling voor de Coach Retreat vindt plaats binnen 3 dagen na aanmelding.  
  2. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van de betaling door Artemis Body & Mind. Bij niet tijdige ontvangst van de betaling is de cliënt in verzuim. Artemis Body & Mind stuurt in dit geval een betalingsherinnering aan de cliënt. De cliënt heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 24 uur te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de aanmelding geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Artemis Body & Mind zal de verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen conform de in deze algemene voorwaarden opgenomen annuleringsvoorwaarden in artikel 16.
  3. Bij het versturen van een betalingsherinnering worden de wettelijk vastgestelde aanmaningskosten in rekening gebracht.  
  4. De cliënt die niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim. Verder komen alle eventuele incassokosten voor rekening van de cliënt.
  5. Wanneer ook na aanmaning betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft zal Artemis Body & Mind de incassering uit handen geven aan een incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.
    
 11. TER PLAATSE GEBOEKTE EXTRA’S
  Alle niet in de Coach Retreat opgenomen ter plaatse geboekte extra’s, zoals extra coach sessies en/of behandelingen, kunnen uitsluitend ter plaatse contant worden afgerekend. Girale betaling achteraf is in geen enkel geval mogelijk. Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.
   
 12. VERZEKERING
  1. Artemis Body & Mind raadt de cliënt ten strengste aan een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten die ook samengestelde reizen dekt.  
    
 13. ANNULERING EN OMBOEKING DOOR CLIËNT
  1. Het annuleren van een Coach Retreat door de cliënt kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij datum poststempel of datum email gelden als annuleringsdatum. Telefonische annulering wordt niet geaccepteerd.
  2. De cliënt is geheel verantwoordelijk voor het juist ontvangen van de annulering door Artemis Body & Mind. Wanneer Artemis Body & Mind de annulering per post of email niet heeft ontvangen kan Artemis Body & Mind niets verweten worden.
  3. De annuleringskosten bedragen:
   1. Bij annulering tot 70 dagen voor vertrek: 50% van de kosten
   2. Bij annulering vanaf 70: 100% van de kosten.
  4. Omboeken van de Coach Retreat door de cliënt naar een andere datum kan uitsluitend in overleg met Artemis Body & Mind. Artemis Body & Mind is niet verplicht hier zondermeer akkoord mee te gaan.
  5. Wanneer na aanmelding wordt besloten om te boeken naar een Coach Retreat op een andere datum wordt daarvoor €75,00 administratiekosten in rekening gebracht, alsmede een eventueel verschil in de kosten van de retreat. Wanneer de kosten van de nieuwe retreat lager zijn dan van de eerste boeking wordt hierover geen restitutie verleend. Er wordt nooit restitutie verleend voor kosten van reis- en/of annuleringsverzekering.
    
 14. DOORGANG VAN EEN RETREAT
  1. Wanneer een retreat wegens te geringe deelname, dit ter beoordeling van Artemis Body & Mind, niet kan doorgaan, wordt de cliënt hiervan uiterlijk 10 dagen voor de datum van vertrek per email op de hoogte gesteld.
  2. In dat geval heeft de cliënt de volgende keuze:
   1. De retreat wordt geannuleerd, waarbij alle gedane betalingen zullen worden gerestitueerd.
   2. Er wordt omgeboekt naar een andere retreat uit het aanbod van Artemis Body & Mind. Een eventueel prijsverschil wordt door Artemis Body & Mind terug betaald. Wanneer de kosten van de nieuwe retreat hoger zijn als van de oorspronkelijke retreat wordt het verschil in rekening gebracht bij de cliënt.
  3. Bovenstaande geldt niet bij Individuele Coaching Retreats waar per retreat 1 cliënt deelneemt.
  4. Wanneer de coach die volgens de publicaties de retreat begeleidt onverhoopt niet in staat is de retreat te begeleiden zal deze worden vervangen door een gelijkwaardige collega. In dit geval geldt geen recht op restitutie voor de cliënt.
  5. Wanneer Artemis Body & Mind onverhoopt door omstandigheden genoodzaakt is de retreat te annuleren zullen alle gedane betalingen worden gerestitueerd.
  6. Kosten voor vlucht, accommodatie en reis- en annuleringsverzekering worden nimmer vergoed.
  7. Artemis Body & Mind is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de cliënt leidt ten gevolge van het niet doorgaan van een retreat.
    
 15. IN DE PLAATSSTELLING
  1. Tijdig voor de aanvang van de retreat kan de cliënt zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
   1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en
   2. het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en
   3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling
  2. De aanmelder, de cliënt en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Artemis Body & Mind voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventueel extra kosten veroorzaakt door de vervanging.
  3. Voor deze wijziging worden standaard €50,00 wijzigingskosten berekend.
  4. Indien de intake van de cliënt al heeft plaatsgevonden en er voor de vervanger een nieuwe intake moet plaatsvinden worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de vervanger.
    
 16. WIJZIGING DOOR ARTEMIS BODY & MIND
  1. Artemis Body & Mind behoudt zich het recht voor op een wezenlijk punt de overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de cliënt worden meegedeeld.
  2. Indien door die wijziging de cliënt de retreat wil annuleren kan dat kosteloos geschieden. De cliënt dient hiervoor binnen 3 werkdagen na ontvangst van de wijziging de annulering door te geven aan Artemis Body & Mind.
  3. Wanneer de cliënt niet binnen 3 werkdagen reageert, beschouwt Artemis Body & Mind de wijziging als voor akkoord.
  4. Oorzaken als omschreven in artikel 5 en artikel 14 vallen buiten deze wijziging.
    
 17. AANSPRAKELIJKHEID VAN ARTEMIS BODY & MIND
  1. Artemis Body & Mind is aansprakelijk tegenover de cliënt voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door Artemis Body & Mind zelf of door andere door Artemis Body & Mind ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld.
  2. Indien de retreat niet verloopt overeenkomstig deze overeenkomst is Artemis Body & Mind verplicht eventuele schade te vergoeden. Tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp tijdens de uitvoering gebruik werd gemaakt, omdat:
   1. de tekortkoming in de uitvoering is toe rekenen aan de cliënt
   2. de tekortkoming in de uitvoering niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven omdat de tekortkoming toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de retreat begrepen dienst is betrokken
   3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Artemis Body & Mind of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
   4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in navolgende zin:
  3. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
  4. De schade die Artemis Body & Mind de cliënt verschuldigd is bedraagt nooit meer dan één maal de door de cliënt betaalde kosten.
  5. Artemis Body & Mind is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de coach sessies, behandelingen en/of retreats, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de cliënt en/of de cliënt zelf. Tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.
    
 18. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CLIËNT
  1. De cliënt verstrekt Artemis Body & Mind voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze cliënt door Artemis Body & Mind van (verdere) deelname aan de Coach Retreat wordt uitgesloten worden alle daaruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening gebracht.
  2. Bij aanmelding dient de cliënt altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de Coach Retreat dienen per omgaande aan Artemis Body & Mind te worden gemeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de cliënt.
  3. Een cliënt die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de coach sessies en/of behandelingen daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door Artemis Body & Mind van (verdere voortgang van) de retreat worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt. Terug betaling van de kosten of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.
  4. In geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van de cliënt richting de coach zullen verdere coach sessies en/of behandelingen onmiddellijk gestaakt worden. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt. Terug betaling van de kosten of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.
  5. In geval van diefstal en/of geweldpleging zal Artemis Body & Mind altijd overgaan tot aangifte bij de plaatselijke politie en/of overheid.
    
 19. KLACHTEN
  Ondanks alle  pogingen van Artemis Body & Mind om het de cliënt zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de coach te worden ingediend. Deze zal altijd proberen de klacht op te lossen. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de retreat schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij:
  Artemis Body & Mind, Industrieweg 20, 3401 MA  IJsselstein.
  Klachten die niet eerst ter plaatse zijn voorgelegd aan de coach worden niet in behandeling genomen.
   
 20. Onvoorziene gevallen
  In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Artemis Body & Mind. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

 

 

Opgemaakt mei 2018.